Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Głogowa Młp. informuje, że ogłoszono przetarg nieograniczony na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Głogów Małopolski pochodzących z nieruchomości zamieszkałych”.
 
Przedmiotem zamówienia jest:
 
- odbiór odpadów komunalnych w sposób zapewniający osiągnięcie określonych poziomów recyklingu;
 
- zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 
- przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło, ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250).
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w zakładce: "Przetargi" na stronie BIP lub pod linkiem: przetarg