Drukuj
Odsłony: 732
Przetarg na budowę oczyszczalni ścieków w Przewrotnem

Gmina Głogów Młp. ogłosiła przetarg na budowę oczyszczalni ścieków dla miejscowości Pogwizdów Stary, Przewrotne, Hucisko w Gminie Głogów Małopolski w ramach projektu „Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie ROF".

Przedmiotem zamówienia jest budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków o docelowej wydajności średnio dobowej Qd,śr. = 420 m3/d - dla miejscowości Pogwizdów Stary, Przerwotne, Hucisko zlokalizowanej w Gminie Głogów Młp. w miejscowości Przewrotne, wyposażonej m.in. w: reaktor biologiczny, budynek techniczny, zbiorniki magazynowe osadu nadmiernego, zbiornik uśredniający ścieki dowożone, pompownie ścieków, studnię pomiarową, stację zlewczą Fek-Pak, wiatę pod agregat prądotwórczy, pompownie ścieków oczyszczonych.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Głogowie Młp., 36-060 Głogów Młp. ul. Rynek 1 (sekretariat,  pok. nr 1), w terminie do dnia 28.08.2018 r. do godziny 10.00. Dotrzymanie ww. terminu dotyczy również ofert składanych drogą pocztową (liczy się moment wpływu oferty do sekretariatu). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone niezwłocznie. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego znajduje się w zakładce: "Przetargi" na stronie BIP lub pod linkiem: przetarg