Ogłoszono przetarg na montaż baterii fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej

Ogłoszono przetarg na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej dla gminy Głogów Małopolski w ramach projektu „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 29 instalacji fotowoltaicznych zgodnie z opisem i dokumentacją projektową dla poniższych obiektów: Zespół Szkół w Budach Głogowskich,  Dom Dzienny „Senior - WIGOR” w Budach Głogowskich, Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej, Remiza Ochotnicza Straży Pożarnej w Wysokiej Głogowskiej, Środowiskowy Dom Samopomocy w Wysokiej Głogowskiej,  Zespół Szkół w Głogowie Małopolskim, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie, Przedszkole Publiczne w Głogowie Małopolskim, Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim ul. Kościelna 8,  Miejsko-Gminny Dom Kultury w Głogowie Małopolskim, Zespół Szkół w Przewrotnem, Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym, Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej, Szkoła Podstawowa w Stykowie, Stacja Hydroforowa w Stykowie, Gminny Żłobek w Rogoźnicy, Gminny Żłobek w Budach Głogowskich, Gminny Żłobek w Lipiu,  Stacja Uzdatniania Wody w Rudnej Małej, Stacja Uzdatniania Wody w Przewrotnem, Przepompownia RPRD P1-R w Rogoźnicy,Przepompownia na osiedlu Niwa w Głogowie Małopolskim, Przepompownia P-11 w Wysokiej Głogowskiej, Przepompownia P-7 w Wysokiej Głogowskiej, Hydrofornia na osiedlu Słonecznym w Głogowie Małopolskim, Studnia I, II w Budach Głogowskich, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głogowie Małopolskim, Stacja Uzdatniania Wody w Zabajce, Oczyszczalnia Ścieków w Zabajce.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Głogowie Młp., 36-060 Głogów Młp. ul. Rynek 1 (sekretariat  pok. Nr 1), w terminie do dnia 26.07.2018 r. do godziny 10.00. Dotrzymanie ww. terminu dotyczy również ofert składanych drogą pocztową (liczy się moment wpływu oferty do sekretariatu pok. Nr 1 w Urzędzie Miejskim w Głogowie Małopolskim, 36-060 Głogów Młp. ul. Rynek 1). Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego znajduje się w zakładce: "Przetargi" na BIP lub pod linkiem: przetarg