Ogłoszono przetarg na przebudowę ulic

Ogłoszono przetarg na przebudowę ulicy Sikorskiego, Gajowej, odcinka drogi powiatowej nr 1204r oraz Długiej, Jaśminowej w Głogowie Małopolskim w ramach projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”.

Przebudowa dróg oraz budowa chodników i ścieżek rowerowych ma na celu usprawnienie ruchu drogowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in.:
Ulica Sikorskiego - wzmocnienie istniejącej nawierzchni wraz z lokalnym poszerzeniem jezdni., budowa i przebudowa chodników, budowa ścieżek rowerowych, przebudowa zjazdów indywidulanych i publicznych oraz przebudowa zatok autobusowych.
Ulica Gajowa -  budowa nowej konstrukcji jezdni oraz budowa chodnika lewostronnego przy krawędzi jezdni oraz przebudowa rowu otwartego z prawej strony drogi.
Droga powiatowa nr 1204R -  wzmocnienie istniejącej nawierzchni wraz z lokalnym poszerzeniem jezdni do szerokości 6,0 m. W zakres inwestycji wchodzi także budowa chodnika i kanalizacji deszczowej.
Ulica Długa i Jaśminowa -  wzmocnienie istniejącej nawierzchni wraz z lokalnym poszerzeniem jezdni, budowa chodników, ścieżek rowerowych oraz budowa zatoki autobusowej na ul. Jaśminowej.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Głogowie Młp., 36-060 Głogów Młp. ul. Rynek 1 (sekretariat  pok. Nr 4), w terminie do dnia 10.04.2018 r. do godziny 10.00.Dotrzymanie ww. terminu dotyczy również ofert składanych drogą pocztową (liczy się moment wpływu oferty do sekretariatu). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone niezwłocznie. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego znajduje się w zakładce: "Przetargi" na stronie BIP lub pod linkiem: przetarg