Ogłoszono przetarg na wykonanie PSZOK

Ogłoszono przetarg na budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Głogów Małopolski w ramach projektu pn. „Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Głogów Małopolski”.

Głównym celem inwestycji, jest stworzenie optymalnych warunków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ich magazynowania w sposób bezpieczny dla środowiska oraz docelowego zagospodarowania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in. budowę:
- wiaty magazynowej,
- kontenera socjalno-biurowego,
- pomieszczenia magazynowego,  
- wagi z fundamentem,
- ogrodzenia wraz z bramą,
- instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem terenu,
- instalacji kanalizacyjnej,
- instalacji wodociągowej wraz z niezbędnymi urządzeniami ppoż.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Głogowie Młp., 36-060 Głogów Młp. ul. Rynek 1 (sekretariat,  pok. nr 4), w terminie do dnia 25.04.2018 r. do godziny 10.00. Dotrzymanie ww. terminu dotyczy również ofert składanych drogą pocztową (liczy się moment wpływu oferty do sekretariatu). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone niezwłocznie. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego znajduje się w zakładce: "Przetargi" na stronie BIP lub pod linkiem: przetarg